JAPAN
CRAFT SAKAMOTO CO., LTD 3-32-8 GOHONGI MEGURO-KU TOKOYO 153-0053 81 3 5768 5633 http://www.craft-s.com
ERIE LIMITED CO. PRESS EISENBAHN 1-1-12 TOYOTAMA-KITA, NERIMAKU TOKOYO 176-0012 81 3 3994-2937 taiga@eriei.co.jp
MODEL TRAIN SHOP WAM 66-1 NISHI NIPPORI 6 CHOME ARAKAWA-KU TOKOYO 116-0013 81 356927444 sp2v9x69@@adagio.ocn.ne.jp http://www.model-wam.com
SAKATSU CO. INC YAMAZAKI BLDG 2F 3-25-12 SUGAMO, TOSHIMA-KU TOKOYO 170-0002 81-339492893 rail@sakatsu.jp
SEKISUI KENZOKU CO. 1-30-15 NISHI-OCHIAI SHINJUKU-KU TOKOYO 161 81-339542501 sekisui@katousa.com http://www.katomodels.com
TRAIN SHOP LTD 3-2-22 TOKIWA URAWAKU SAITAMA-SHI 330-0061 80-48-834-2305 sales@trainshop.com http://www.trainshop.com