JAPAN
ERIE LIMITED CO. PRESS EISENBAHN 1-1-12 TOYOTAMA-KITA, NERIMAKU TOKOYO 176-0012 81 339942937 taiga@eriei.co.jp
TRAINWAVE  4-22-11 KYUDEN, SETAGAYA-KU     TOKOYO 157-0064   81 353840128 trainwave-online@trainwave.tokyo http://www.trainwave.tokyo  
SAKATSU CO. INC YAMAZAKI BLDG 2F 3-25-12 SUGAMO, TOSHIMA-KU TOKOYO 170-0002 81 339492893 rail@sakatsu.jp
SEKISUI KENZOKU CO. 1-30-15 NISHI-OCHIAI SHINJUKU-KU TOKOYO 161 81 339542501 sekisui@katousa.com http://www.katomodels.com
TRAIN SHOP LTD 3-2-22 TOKIWA URAWAKU SAITAMA-SHI 330-0061 80 488342305 sales@trainshop.com http://www.trainshop.com
update: 01/16/2018